ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ www.forthtrack.co.th ต่อไปนี้จะเรียกว่า“เงื่อนไข”นั้นเป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”ฝ่ายหนึ่งกับ“ผู้ใช้บริการ”อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อใช้บริการในการใช้หรือดูข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่า ผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขนี้ก่อนการเข้าถึงการใช้บริการบนเว็บไซต์ www.forthtrack.co.th ภายใต้การดำเนินการของบริษัท

**เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้เว็บไซด์ของเรา**

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของบริษัททุกประการโดยผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยครบถ้วนและถูกต้องแล้วที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.forthtrack.co.th ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์” เรียบร้อยแล้ว
 2. ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตนตามเงื่อนไขของบริษัททั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และที่จะมีประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไปตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
 3. ผู้ใช้บริการรับทราบแล้วว่าบริษัท สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แบ่งแยกข้อสัญญา ข้อกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง หรือยกเลิกข้อตกลง บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ข้อมูลหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือที่บริษัทได้รับสิทธิทุกประเภทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ซึ่งรวมเรียกว่า”เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกถ่ายโอน ทำสำเนาดัดแปลงเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการตัดสินใจการใช้บริการของบริษัท
 2. เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

การสมัครเป็นสมาชิก

 1. ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หากบริษัทตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี บริษัทมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคูปองต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป
 2. ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น
 3. ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
 4. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
 5. ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่เว็บไซด์หรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ
 6. หากท่านใช้เว็บไซต์เพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งต่อ บริษัทหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ
 7. ท่านจะต้องไม่สมัครสมาชิกด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการกระทำใดๆนั้นจะส่งผลต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ
 8. บริษัทสงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากบริษัทตรวจสอบบัญชีของท่านและพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลล่าสุดหรือท่านไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากบริษัท ตวจสอบบัญชีของท่านและพบว่า ท่านกระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

การสั่งซื้อและการชำระเงิน

 1. www.forthtrack.co.th สนับสนุนวิธีการชำระเงินต่อไปนี้
   • บัตรเครดิต
  การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่คุณอยู่
   • การโอนเงินผ่านธนาคาร
  ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชี บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ที่เรากำหนดไว้ www.forthtrack.co.th เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัปโหลดใบเสร็จ” ที่อยู่เว็บไซต์เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หากบริษัทไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายในสาม (3) วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก
 2. ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 3. บริษัทไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. บริษัทพยายามจะอธิบายและให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 2. ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูล หรือราคาของสินค้าซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและบริษัทมีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัทฯ
 3. หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง อีเมล sales@forthtrack.co.th หรือที่เบอร์ 02-615-0808

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

 1. ท่านอนุญาตและยอมรับให้ บริษัทและผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานของบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
 2. เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งในการเข้าใช้ เชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ (Website) หรือไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) และ/หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ และ/หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นใดๆ จากระบบงานหรือช่องทางใดๆ ที่มิใช่ของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทไม่รับประกันในการเข้าใช้ หรือเชื่อมโยงไปหน้าเว็บไซต์อื่น หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ หรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ดังกล่าวว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และบริษัทจะไม่รับผิดถึงความสูญและเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำนั้น

การไม่รับรองข้อมูล

 1. ท่านอนุญาตและยอมรับให้ บริษัทและผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานของบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
 2. เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งในการเข้าใช้ เชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ (Website) หรือไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) และ/หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ และ/หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นใดๆ จากระบบงานหรือช่องทางใดๆ ที่มิใช่ของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทไม่รับประกันในการเข้าใช้ หรือเชื่อมโยงไปหน้าเว็บไซต์อื่น หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ หรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ดังกล่าวว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และบริษัทจะไม่รับผิดถึงความสูญและเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำนั้น

การบอกเลิก

 1. ท่านอนุญาตและยอมรับให้ บริษัทและผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานของบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
 2. เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งในการเข้าใช้ เชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ (Website) หรือไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) และ/หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ และ/หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นใดๆ จากระบบงานหรือช่องทางใดๆ ที่มิใช่ของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทไม่รับประกันในการเข้าใช้ หรือเชื่อมโยงไปหน้าเว็บไซต์อื่น หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ หรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ดังกล่าวว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และบริษัทจะไม่รับผิดถึงความสูญและเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำนั้น

การบอกกล่าว

ท่านอนุญาตและยอมรับให้ บริษัทและผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานของบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งในการเข้าใช้ เชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ (Website) หรือไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) และ/หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ และ/หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นใดๆ จากระบบงานหรือช่องทางใดๆ ที่มิใช่ของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทไม่รับประกันในการเข้าใช้ หรือเชื่อมโยงไปหน้าเว็บไซต์อื่น หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ หรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ดังกล่าวว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และบริษัทจะไม่รับผิดถึงความสูญและเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำนั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการ การตีความ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยและให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

บริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ และไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน และภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว และในกรณีบริษัทฯ ได้เปิดเผยหรือแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทนี้แล้ว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งสิ้น

ช่องทางติดต่อและรับข้อร้องเรียน

ผู้ใช้บริการ สมาชิกผู้ซื้อ สามารถติดต่อได้ที่
 • ติดต่อทางโทรศัพท์ โดยบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-0808 ตั้งแต่ 8.15 – 18.00 น. และ Call Center 061-417-0808 ตามเวลากรุงเทพมหานคร
 • แจ้งปัญหาผ่าน e-mail ที่ sales@forthtrack.co.th
 • ติดต่อผ่าน Line@ : @Forthtrack