วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด และคณะ มอบเงินให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โดยมี เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย