นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy)

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หรือ ที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“นโยบายความเป็นส่วนบุคคล” คือ นโยบายที่บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) กำหนดแนวทางและดำเนินการเพื่อคุ้มครองและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการที่เข้าใช้บริการบน www.forthtrack.co.th ของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อมุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและได้รับความไว้วางใจจากท่าน บริษัทฯ เข้าใจและเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ท่านในการใช้บริการผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งท่านต้องศึกษารายละเอียดให้ดี ดังนี้

ขอบเขต

 • การเก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • การรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

 • การใช้คุกกี้ (Cookies)

 • การรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • การติดต่อหรือแจ้งปัญหา

การเก็บรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้บริการ ตามความจำเป็น เพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้
 1. เมื่อคุณได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน ตำแหน่งหรือฐานะ ประเภทธุรกิจ สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเกิด สถานภาพทางการสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร อายุของบุตร ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือข้อมูลบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันเป็นต้น)
 2. เมื่อคุณส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล์
 3. ข้อมูลสมาชิก เช่น รายละเอียดข้อมูลบัญชี หมายเลขบัตรสมาชิก คะแนนสะสม วันที่ออกบัตรเครดิต/วันหมดอายุ ไอดีสมาชิก (เช่น หมายเลขบัตรสมาชิก The 1 ไอดี The 1 (The 1 ID) ไอดี Siebel (Siebel ID) ไอดีสมาชิก (Member ID)ไอดีลูกค้า (Customer ID)) ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า วันและเดือนที่ร่วม/วันที่สมัคร ระยะเวลาการเป็นสมาชิก บัญชีธนาคาร และข้อมูลการชำระเงิน
 4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตหรือธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ประเภทของบัตรเครดิต รอบบิล รายละเอียดบัญชี รายละเอียดและประวัติการจ่ายเงิน
 5. เพื่อเป็นการตรวจสอบการทุจริต การติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรม การป้องกันการฉ้อโกงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในทางที่ผิด บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกับบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนดได้
 6. เพื่อนำไปวิจัยตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมล์ถึงเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 7. เพื่อนำไปบริหารข้อมูลให้แก่คู่สัญญาทางธุรกิจ คู่ค้า ร้านค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการของผู้ใช้บริการผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงข้อมูลธุรกรรมอื่นๆ อีกด้วย
 8. เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าทำสัญญา และ/หรือเข้าร่วมในการแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วนและ/หรือบริษัทในกลุ่มของเรา
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบกำหนด

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ โดยมีหัวข้อหลัก ดังนี้
 1. เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการแก่ท่าน รวมถึงการบริหารจัดการสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค และเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
 2. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งของท่านที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ การจ่ายเงินของท่านผ่านทาง เว็บไซต์สำหรับชำระค่าสินค้าหรือบริการ (โดยการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือใช้บริการอื่นๆ บริษัทฯ อาจจัดเตรียมช่องทางการในบริการชำระเงินไว้ตามช่องทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกกับท่านหรือผู้ใช้บริการอื่นๆ ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการท่านอาจต้องมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับทั้งบริษัทฯ และ บริษัทผู้ให้บริการที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมมาให้เพื่อบริการรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ หรือใช้บริการอื่นๆ กับท่าน)
 3. .เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน
 4. .เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การค้นหาคำสำคัญ การลงประกาศ การดำเนินธุรกรรม และเพื่อจัดการการสื่อสารบนเว็บไซด์
 5. เพื่อใช้ในการติดต่อท่าน สำหรับการบริการและการดูแลท่านและผู้ใช้บริการ หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้การได้
 6. เพื่อวิจัยและวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ การใช้งานและพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซด์
 7. เพื่อบังคับการใช้บริการให้เป็นไป นโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงไว้กับท่าน รวมทั้งเพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย ก่ออาชาญกรรม หรือการใช้งานในทางที่ผิดวัตถุประสงค์การให้บริการ
รวมถึงบางทีบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ที่ท่านหรือผู้ใช้บริการทั่วไปใช้อยู่ ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งเตือนต่างๆ และการอัพเดทข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ และ/หรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับบริษัทฯในเครือและพันธมิตรของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯในเครือและพันธมิตรของบริษัทฯ อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต่างๆ ของพวกเขาให้แก่ท่านได้
บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่
 • เป็นการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อยืนยันตัวตนในการทําธุรกรรมทางการเงิน และ/หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในการเข้าทําธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมตามความประสงค์ของท่าน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน
 • ตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยตรงหรือโดยปริยายของเจ้าของข้อมูล
  กรณีท่านยกเลิกสมาชิก(บัญชี)บนเว็บไซต์บริษัท ในการใช้บริการต่าง ๆ และจะไม่ใช้บริการต่าง ๆ ต่อไปอีก ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่านดังกล่าว จะได้รับการจัดการตามกฎหมาย ตามนโยบายฉบับนี้ และนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การยกเลิกดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล มีการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) มีระบบการป้องกันการล่วงรู้หรือจำกัดการเข้าถึง มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานในทางไม่เหมาะสม หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ ในการรับส่งข้อมูลมีการเข้ารหัสการเข้าถึงข้อมูล (Encryption) มีกระบวนการในตรวจระบบการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย บริษัทฯ สงวนสิทธิในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านได้
กรณีที่ท่านพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ถูกต้อง หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม ท่านอาจร้องขอให้บริษัทฯ ลบหรือยกเลิกการเก็บรวบรวม การประมวลผล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยข้อมูลถึงการได้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ให้ความยินยอม เว้นแต่ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรักษา ประมวลผล ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อไป หรือการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของผู้ใช้บริการแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซด์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อ

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซด์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้”ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวบไว้ไปในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็นตามอายุความ และมาตรฐานการเก็บรักษาเอกสารที่บริษัทถือปฏิบัติ กล่าวคือ 10 (สิบ) ปี นับแต่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา หรือนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ยุติความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นอันเนื่องมาจากกระบวนการทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้เท่าที่ความจำเป็นดังกล่าวสิ้นสุดลง
 2. เมื่อพ้นระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือเมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถอ้างสิทธิในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลใดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 3. ในการณีที่มีการรั่วไหลหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ มีมาตรการในการตอบสนองกับเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลหรือการละเมิด ดังนี้
  1. ผู้ที่ทราบเหตุแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรับแจ้งเหตุและบันทึกเหตุการณ์
  3. เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  4. กรณีไม่มีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการดังนี้
   • จดบันทึกเหตุการณ์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
   • รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารทราบ
  5. กรณีมีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการดังนี้
   • จดบันทึกเหตุการณ์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
   • แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ
   • รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารทราบ
  6. กรณีมีความเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการดังนี้
   • จดบันทึกเหตุการณ์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
   • แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ
   • แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ พร้อมทั้งมาตรการการเยียวยา
   • รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บริหารทราบ
  7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการสืบสวนและสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและที่มา พร้อมทั้งระบุต้นเหตุของการรั่วไหลหรือการละเมิดของข้อมูลส่วนบุคคล
  8. บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแนวทางการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ และไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน และภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว และในกรณีบริษัทฯ ได้เปิดเผยหรือแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อตามนโยบายนี้แล้ว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งสิ้น

การติดต่อหรือแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนบริษัทฯ

หากผู้ใช้บริการหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้
 • ติดต่อผ่านสำนักงานใหญ่
  บริษัท บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
  สำนักงานใหญ่ 252 อาคารเอส พี อี ชั้นที่ 12 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • ติดต่อทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ใช้บริการ สำนักงานใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-0808 เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)
 • ติดต่อทาง Call Center ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 061-417-0808 โดยสามารถแจ้งปัญหาการใช้บริการ ติดต่อประสานงานเพื่อทราบปัญหาการใช้สินค้าของบริษัทได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • แจ้งปัญหาผ่าน e-Mail ที่ sales@www.forthtrack.co.th
 • ติดต่อผ่าน Line@ : @Forthtrack
ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการร้องเรียน