วันที่ 17 มีนาคม 2566 บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด รวมทั้ง 7 บริษัท ณ อาคาร เอส พี อี ทาวเวอร์ ได้จัดการฝึกอบรมซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย มีการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ