ใบสมัครออนไลน์

ข้อแนะนำ : ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ทุกช่อง

ชื่อผู้สมัคร

คำนำหน้าชื่อ *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด *

อายุ (ปี)*

เพศ *

สถานภาพ *

ศาสนา *

น้ำหนัก (กก.)*

ส่วนสูง (ซม.)*

เชื้อชาติ *

สัญชาติ *

สถานภาพทางทหาร

เบอร์โทรติดต่อ *

อีเมล์ *

ข้อมูลใบสมัคร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ณ ปัจจุบัน *

เงินเดือนที่คาดหวัง

วันเริ่มทำงาน

เอกสารประกอบการสมัครงาน

แนบไฟล์รูปภาพของท่าน *

ผลการเรียน

รีซูมเม่

ไฟล์ประวัติผลงานอื่นๆ