การรับประกันภายใน 7 วัน นับ แต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

 1. บริษัทรับประกันการคืนสินค้าและแจ้งเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 2. บริษัทจะรับประกัน ในกรณีที่ชำรุดอันจากความผิดพลาดในขบวนการการผลิตเท่านั้น
 3. ผู้ซื้อจะต้องเก็บและแสดงใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการความคุ้มครอง การรับประกันสินค้า
 4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าของบริษัทไปดัดแปลงแก้ไข โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ถึงแม้จะอยู่ภายใต้ระยะเวลาประกัน
 5. หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการคืนสินค้า (เช่น มีการแจ้งยกเลิกหลังจาก 7 วันนับ แต่ได้รับสินค้า) และลูกค้าได้ส่งสินค้ามายังบริษัท ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบแล้วและส่งสินค้าคืนท่านโดยเก็บเงินปลายทาง
 6. ในกรณีที่อยู่นอกเหนือระยะประกัน หรือการรับประกันสิ้นสุดลง หากลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ทางบริษัทพร้อมให้บริการสินค้า แต่ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ใหม่ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่ ค่าติดตั้งและค่าส่งสินค้า
 7. ทางบริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าสูงสุด

เงื่อนไขและข้อยกเว้นในการรับประกันสินค้า

 1. ทางบริษัทจะไม่รับประกันความเสียหายสินค้า อันเนื่องมาจากการสาเหตุดังนี้ เช่น การมีการงัดแงะตัวสินค้า สติกเกอร์บนตัวสินค้าบริษัทฉีกขาด สินค้าเสียหายที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังมีการตกกระแทกสินค้าโดยลูกค้าเอง
 2. การให้บริการซ่อมสินค้า หากอะไหล่หรือวัสดุบางชนิดมีการคลาดเคลื่อนจากของเดิม หรือบางกรณีจะต้องดัดแปลง ลูกค้าต้องยอมรับสภาพที่สามารถซ่อมแซมและนำกลับไปใช้งานได้ โดยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าอะไหล่ที่เกิดขึ้นเอง

การคืนเงิน

 1. บริษัทจะทำการตรวจสอบคำขอคืนสินค้า พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ซื้อต้องแสดงเจตนาขอคืนเงินและกรอกแบบฟอร์มการขอคืน/เปลี่ยนสินค้า และส่งแจ้งมายังร้านค้าและบริษัท
 3. เมื่อบริษัททำการตรวจสอบข้อมูลสินค้า และผ่านการตรวจสอบคำขอ เอกสารและสินค้าแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ท่านภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการขอคืนสินค้า โดยบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือช่องทางที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท

การเปลี่ยนสินค้า

 1. บริษัทจะทำการตรวจสอบคำขอเปลี่ยนสินค้า พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ซื้อต้องแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสินค้าและกรอกแบบฟอร์มการขอคืน/เปลี่ยนสินค้า ส่งมายังที่อยู่บริษัทและร้านค้า
 3. เมื่อบริษัทตรวจสอบและประสานงานกับทางร้านค้าแล้ว บริษัทจะติดต่อกลับลูกค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับไปที่ร้านค้าโดยมีเลข Tracking สินค้าที่ส่ง ร้านค้าจะดำเนินการตรวจสอบสินค้า และดำเนินการส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ลูกค้าหลังจากได้รับสินค้าภายใน 15 วัน

ติดต่อสอบถาม

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ ดังนี้ ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-0808 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น. และCall Center หมายเลขโทรศัพท์ 061-417-0808 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line@ : @Forthtrack