เงื่อนไขการคืนสินค้า

 1. ผู้สั่งซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าและคืนสินค้า โดยการกรอกในแบบฟอร์มการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า เพื่อแสดงเจตนาและส่งมายังที่อยู่บริษัทภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า ทางบริษัทจะตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนเพื่อคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 15 วัน
 2. กรณีการคืนสินค้าอันเกิดจากสินค้าชำรุด หรือสินค้าไม่ตรงกับที่บรรยายบนเว็บไซต์ หรือส่งสินค้าผิดหรือไม่พึงพอใจในสินค้าภายในระยะเวลา 7 วัน ทางบริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าขนส่ง ซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบออกค่าขนส่งไปก่อน
 3. ในกรณีสินค้านั้นบุบสลายหรือสูญหายเพราะเหตุความผิดของลูกค้า หรือเพราะลูกค้าทำให้พ้นวิสัยไม่สามารถส่งสินค้าคืนได้ ลูกค้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบและจะไม่สามารถคืนสินค้าได้
 4. หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการคืนสินค้า (เช่น มีการแจ้งยกเลิกหลังจาก 7 วันนับแต่ได้รับสินค้า) และลูกค้าได้ส่งสินค้ามายังบริษัท ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบแล้วและส่งสินค้าคืนท่านโดยเก็บเงินปลายทาง
 5. หลังจากบริษัทได้รับสินค้าถูกส่งกลับมายังบริษัทแล้ว บริษัทจะยืนยันการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า พร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ตามราคาการจัดส่งตามช่องทางที่ลูกค้าได้แจ้งในแบบฟอร์มหรือช่องทางที่เหมาะสม

วิธีการเปลี่ยน / คืนสินค้า

 1. ลูกค้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าบนเว็บไซต์ www.forthtrack.co.th
 2. ถ่ายรูปสินค้าที่ต้องการคืน และใบเสร็จชำระเงิน และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อแสดงเจตนาขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าพร้อมระบุเหตุผล
 3. กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งให้ทางบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
  • ส่งแบบฟอร์มพร้อมส่งสินค้าคืนให้บริษัทโดยลงทะเบียน tracking สินค้าได้ : ตามที่อยู่ของบริษัทในเอกสารจัดส่ง
  • ส่งแบบฟอร์มให้ ทางบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
   • ทางไปรษณีย์ : บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด 252 อาคารเอส พี อี ชั้นที่ 12 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02-615-0808 (สินค้าสั่งซื้อออนไลน์)
   • ทาง Email : sales@www.forthtrack.co.th