แบบฟอร์มการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ข้อแนะนำ : ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ทุกช่อง

เลขที่

วันที่

นามผู้ซื้อ *

ที่อยู่ *

รหัสลูกค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ *

วันที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการชำระเงิน

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอ *

เหตุผลการเปลี่ยนสินค้า *

อื่นๆ

(ในกรณีที่ต้องคืนสินค้าและขอรับเงิน) *

หมายเลขบัญชีธนาคาร *

ธนาคาร *

ชื่อบัญชี *

รหัสรายการ/รายละเอียดสินค้า/จำนวน/หน่วยละ/จำนวนเงิน (เขียนเป็นข้อหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ)

จำนวนเงินรวม *

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (รวมภาษี)

หมายเหตุ: ในการขอเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อต้องแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งมาด้วยทุกครั้ง *