ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ www.forthtrack.co.th ต่อไปนี้จะเรียกว่า“เงื่อนไข”นั้นเป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”ฝ่ายหนึ่งกับ“ผู้ใช้บริการ”อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อใช้บริการในการใช้หรือดูข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่า ผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขนี้ก่อนการเข้าถึงการใช้บริการบนเว็บไซต์ www.forthtrack.co.th ภายใต้การดำเนินการของบริษัท

**เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้เว็บไซด์ของเรา**

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของบริษัททุกประการโดยผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ โดยครบถ้วนและถูกต้องแล้วที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ www.forthtrack.co.th ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์” เรียบร้อยแล้ว

1.2 ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตนตามเงื่อนไขของบริษัททั้งที่มีอยู่ในขณะนี้ และที่จะมีประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไปตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

1.3 ผู้ใช้บริการรับทราบแล้วว่าบริษัท สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แบ่งแยกข้อสัญญา ข้อกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง หรือยกเลิกข้อตกลง บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

2.1.ข้อมูลหรือสัญลักษณ์ที่กำหนดหรือแสดงอยู่บนเว็บไซต์รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือที่บริษัทได้รับสิทธิทุกประเภทที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้าหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด (ซึ่งรวมเรียกว่า”เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกถ่ายโอน ทำสำเนาดัดแปลงเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาการตัดสินใจการใช้บริการของบริษัท

2.2.เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

 1. การสมัครเป็นสมาชิก

3.1.ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หากบริษัทตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี บริษัทมีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคูปองต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป

3.2.ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น

3.3.ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

3.4.หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

3.5.ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่เว็บไซด์หรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ

3.6.หากท่านใช้เว็บไซต์เพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งต่อ บริษัทหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ

3.7.ท่านจะต้องไม่สมัครสมาชิกด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการกระทำใดๆนั้นจะส่งผลต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ

3.8.บริษัทสงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากบริษัทตรวจสอบบัญชีของท่านและพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลล่าสุดหรือท่านไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ

3.9.บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากบริษัท ตวจสอบบัญชีของท่านและพบว่า ท่านกระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 1. การสั่งซื้อและการชำระเงิน

4.1. www.forthtrack.co.th สนับสนุนวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

(1) บัตรเครดิต

การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่คุณอยู่

(2) การโอนเงินผ่านธนาคาร

ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชี บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ที่เรากำหนดไว้ www.forthtrack.co.th เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัปโหลดใบเสร็จ” ที่อยู่เว็บไซต์เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หากบริษัทไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายในสาม (3) วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก

4.2. ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

4.3. บริษัทไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

 1. การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.1. บริษัทพยายามจะอธิบายและให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัท

5.2.ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูล หรือราคาของสินค้าซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและบริษัทมีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัทฯ

5.3.หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง อีเมล sales@www.forthtrack.co.th หรือที่เบอร์ 02-615-0808

 1. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

6.1.ท่านอนุญาตและยอมรับให้ บริษัทและผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานของบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

6.2.เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งในการเข้าใช้ เชื่อมโยงหน้าเว็บไซต์ (Website) หรือไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) และ/หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ และ/หรือติดตั้งแอพพลิเคชั่นใดๆ จากระบบงานหรือช่องทางใดๆ ที่มิใช่ของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทไม่รับประกันในการเข้าใช้ หรือเชื่อมโยงไปหน้าเว็บไซต์อื่น หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใดๆ หรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ดังกล่าวว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และบริษัทจะไม่รับผิดถึงความสูญและเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำนั้น

 1. การไม่รับรองข้อมูล

บริษัทไม่รับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายอย่างใดๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วน ความทันสมัย ความเหมาะสมกับเวลาและวัตถุประสงค์ การปราศจากไวรัส คอมพิวเตอร์ ความสามารถนำไปใช้งานได้ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดๆ รวมถึงซอฟท์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้การให้บริการใดๆ ของบริษัท มีความผิดพลาด ล่าช้า การละเว้น รวมถึงการระงับการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดด้วย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ชำรุด ซ่อมแซม ไวรัสระบบปฏิบัติการไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ (Malware) โทรสารรับส่งสัญญาณผิดพลาด รับฟังข้อมูลคลาดเคลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีการดัดแปลง แก้ไข หรือมีกระทำการใดๆของผู้ใช้บริการซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

 1. การบอกเลิก

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วยเงื่อนไขหนึ่งในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้เว็บไซต์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้เว็บไซต์ของบุคคลอื่นใด และผู้ใช้บริการจะไม่พยายามเข้าสู่เว็บไซต์ รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจ ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล(Hacking) ทำลายรหัสส่วนตัว (Password mining) หรือวิธีการอื่นใด

 1. การบอกกล่าว

คำบอกกล่าวใดๆ ที่ทางบริษัทอาจมีส่งให้ท่านทราบโดยส่งไปยังอีเมล ของท่าน  หรือในบัญชีสมาชิกของท่าน ตามที่ท่านให้ไว้กับบริษัทตอนลงทะเบียน หรือภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงที่แจ้งกับบริษัทแล้ว ให้ถือว่าท่านได้รับทราบข้อความในคำบอกกล่าวเหล่านั้นโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว รวมถึงคำบอกกล่าวนั้นอาจเกิดเหตุขัดข้องระหว่างส่ง จะด้วยเหตุใดก็ตาม

อนึ่ง ในกรณีที่อีเมลหรือที่อยู่ที่ติดต่อ รับคำบอกกล่าวของท่าน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้แจ้งไว้แก่บริษัทโดยที่ท่านไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกับบริษัท ให้ถือว่าการบอกกล่าว หรือการแจ้ง หรือ ติดต่อเหล่านั้นโดยชอบแล้ว

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการ การตีความ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยและให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย

 1. การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

บริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขฉบับนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ และไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน และภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว และในกรณีบริษัทฯ ได้เปิดเผยหรือแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทนี้แล้ว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งสิ้น

 1. ช่องทางติดต่อและรับข้อร้องเรียน

ผู้ใช้บริการ สมาชิกผู้ซื้อ สามารถติดต่อได้ที่

– ติดต่อทางโทรศัพท์ โดยบริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-0808 ตั้งแต่ 8.15 – 18.00 น. และ Call Center 061-417-0808 ตามเวลากรุงเทพมหานคร

– แจ้งปัญหาผ่าน e-mail ที่ sales@www.forthtrack.co.th

– ติดต่อผ่าน Line@ : @Forthtrack