สอนการใช้งานระบบติดตามรถ บริษัท ไทยชูรส จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเข้าอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท ไทยชูรส จำกัด เน้นสอนการใช้รายงานดูการเดินรถย้อนหลัง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าผู้ขับขี่ว่าถึงจุดหมายตามวัน เวลาที่กำหนดหรือไม่ และประเมินพฤติกรรมคนขับได้อย่าง แม่นยำและถูกต้อง