การดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ตามพ.ร.บ.รถยนต์
ผู้ประสงค์จะทำใบขับขี่แบบใหม่ (บัตรพลาสติก) จะต้องชำระค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตรฉบับละ 100 บาท