ติด GPS Forth ทำให้ประหยัดน้ำมันได้อย่างไร ?

1. จัดการวางแผนเส้นทางเดินทาง

2. ควบคุมความเร็ว

3. ตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถ

4. แจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติ

5. กราฟวิเคราะห์ข้อมูลน้ำมันตามจริง ผ่านเว็บไซต์และ Mobile App