สำนักงานขนส่ง ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพิ่มช่องทาง “เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ” ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ

📍 สถานที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี

⏰ เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

🚙 การให้บริการ
การชำระภาษีรถ สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุภาษีได้ 3 เดือน ประเภทรถที่ให้บริการ
-รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
-รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
-รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
-รถจักรยานยนต์ (รย.12)
-รถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง

🗂 หลักฐานในการติดต่อ
-คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง หรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
-หลักฐานการจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
🖇 หลักฐานเพิ่มเติม
-หลักฐานการตรวจสภาพรถจาก ตรอ. สำหรับรถยนต์อายุเกิน 7 ปี, รถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี, รถค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี
-เอกสารการติดตั้งก๊าซ สำหรับรถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง

คลิก https://www.dlt.go.th/site/suphanburi/m-news/4925/view.php…

บอกแล้ว!!! ปีนี้มีครบทุกจังหวัดแน่นอน

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News