กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าพัฒนาเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขต กทม.และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง 269 เส้นทาง เน้นบริการที่ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้วยโครงข่ายที่เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่เชื่อมต่อระบบการขนส่งอื่น
.
นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การยกระดับคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ภายใต้แผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 269 เส้นทาง กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่องนโยบายการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ มีผลให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กับผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการต้องขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบกทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในบทบาทและโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกิจการเดินรถโดยสารและการกำกับดูแลการเดินรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางใน 1 เส้นทางจะมีผู้ประกอบการได้เพียงรายเดียว และต้องดำเนินการตามประกาศนายทะเบียนกลางทุกด้าน อาทิ ความปลอดภัย การจัดการเดินรถ การพัฒนาพนักงาน การบริการ และมาตรฐานตัวรถ เพื่อเป้าหมายให้รถโดยสารสาธารณะเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการที่ดีอย่างเป็นระบบ
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ภายใต้แผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง กำหนดเส้นทางปฏิรูป 269 เส้นทางดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก ได้จัดกลุ่มเส้นทางเดินรถตามข้อมูลในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง แบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการเดินรถในเส้นทางแนวเดิม 208 เส้นทาง นำมาเทียบเคียงกับเส้นทางปฏิรูป 269 ซึ่งเส้นทางปฏิรูปรถโดยสารฯ ทั้ง 269 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ และเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ หรือหมายเลขเส้นทาง ซึ่งในอนาคตจะทยอยเดินรถในเส้นทางปฏิรูปฯ ให้ครบทุกเส้นทางภายในปี 2563 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมความปลอดภัยในทุกมิติ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องทุกด้าน อาทิ คุณภาพตัวรถที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ติดตั้งระบบ GPS เพื่อการติดตามรถและพฤติกรรมการขับขี่ตลอด 24 ชั่วโมง มีการนำระบบตั๋วร่วม E-Ticket มาใช้ในการจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร รองรับบัตรสวัสดิการ โครงสร้างตัวรถมีการออกแบบตัวรถในลักษณะรองรับสังคมผู้สูงวัย Universal Design รองรับการเป็น Intelligent System สามารถตรวจสอบการเดินรถผ่าน Application บนสมาร์ทโฟน และต่อยอด การพัฒนาป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ลดทับซ้อนเส้นทาง และช่วยลดระยะเวลาเดินทาง ครอบคลุมทั่วถึงกับการพัฒนาเมือง สามารถเชื่อมต่อ กับทุกโหมดการเดินทาง ทั้งทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรในอนาคต ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาการจราจรและมลพิษ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหันมาใช้บริการรถโดยสารประจำทางมากขึ้น
…………………………………….
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

FORTH ผู้นำธุรกิจ GPS Tracking ที่ให้บริการระบบติดตามรถอย่างเชี่ยวชาญ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการผสมผสานโลกของเทคโนโลยี GPS และธุรกิจไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็นบริการ GPS Tracking และ Iot Solution อย่างครบวงจร ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ จำหน่าย GPS อย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก กสทช.และได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่ง รุ่นรถขนส่ง DLT (GPS + เครื่องรูดบัตร) รถโดยสาร รถตู้ รถบัส รถพ่วง รถสิบล้อ รุ่นรถทั่วไป รถกระบะ รถ 6 ล้อ รถเก๋ง รถส่งของ รถเซลล์ รถบ้าน ติดตั้งฟรี   รุ่นรถส่วนบุคคล ลูกค้าที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้เองหรือบริการร้านประดับยนต์ใกล้บ้าน